Informace od učitelek češtiny

MENU

  

SLOVNÍ DRUHY

  

DIKTÁTY

  

BÁSNIČKY

  

HÁDANKY

  

Obchodní rejstřík

 


Aktualizováno:

Slovníček

Setkali jste se s termínem obchodní rejstřík a nevíte, co si pod tímto pojmem přesně představit? Tak vězte, že obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je například firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

Co je to obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je krajský soud. Konkrétně jde o:

 • Městský soud v Praze (vede obchodní rejstřík i pro podnikatele se sídlem v obvodu Krajského soudu v Praze; v rejstříku je zapsána téměř polovina všech obchodních společností v České republice)
 • Krajský soud v Českých Budějovicích
 • Krajský soud v Plzni
 • Krajský soud v Ústí nad Labem
 • Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
 • Krajský soud v Hradci Králové
 • Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích
 • Krajský soud v Brně
 • Krajský soud v Ostravě
 • Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Do obchodního rejstříku se zapisují:

 • obchodní společnosti a družstva;
 • některé podnikající zahraniční osoby;
 • fyzické osoby, které jsou podnikateli, mající bydliště v České republice a které o zápis požádají (povinný je zápis v případě průměrné výše výnosů nebo příjmů snížených o DPH za poslední dvě účetní období přesahující 120 milionu Kč);
 • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.
Zapisuje se:
 • jméno a adresa zapsané osoby;
 • předmět činnosti nebo podnikání;
 • právní forma právnické osoby;
 • den vzniku a zániku právnické osoby;
 • u fyzické osoby datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu;
 • identifikační číslo osoby;
 • statutární orgán s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také osoba, která ji při výkonu funkce zastupuje;
 • kontrolní orgán a jeho členové;
 • prokurista, způsob jeho jednání a údaj o tom, zda se prokura vztahuje jen na určitou pobočku a zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc;
 • status veřejné prospěšnosti právnické osoby;
 • výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti;
 • výše vkladu každého společníka, je-li podle jiného zákona vyžadován zápis těchto osob do obchodního rejstříku, a rozsah splnění vkladové povinnosti;
 • údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním;
 • údaj o tom, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích;
 • údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon funkce;
 • zástavní právo k podílu v korporaci, ledaže je představován cenným papírem nebo nesplacenou akcií;
 • zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné právo;
 • u veřejné obchodní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků;
 • u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista, výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny;
 • u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků, výše podílu každého společníka, druh podílu a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list;
 • u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, druh akcií a popis práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře;
 • u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu;
 • u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený majetek;
 • další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem;
 • den, k němuž byl zápis proveden.

Rejstřík také obsahuje sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (například zakladatelskou listinu společnosti / společenskou smlouvu, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních orgánů a další).

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Zápis

Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě (to platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin). Návrh v elektronické podobě může podat pouze osoba podepsaná s uznávaným elektronickým podpisem. Vždy jej však lze podat pouze na předepsaném formuláři, přičemž podpis musí být úředně ověřen (formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhláškou č. 323/2013 Sb.). Poplatek za zápis do obchodního rejstříku je stanoven zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Důležitý je také princip publicity, který se dělí na publicitu formální a materiální. Princip formální publicity spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Princip materiální publicity spočívá v tom, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav. To spočívá na principu dobré víry.

Řízení ve věcech veřejného rejstříku upravuje v části druhé zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V části třetí tohoto zákona je pak upravena možnost provedení přímého zápisu notářem v případě, že sám sepsal notářský zápis, který je podkladem pro přímý zápis.

Výpis

Výpis z obchodního rejstříku podává informace o konkrétních subjektech zapsaných v obchodním rejstříku. Obsahuje například název, sídlo, předmět podnikání, právní formu, identifikační číslo osoby, identifikaci členů statutárního orgánu. Pro uskutečňování některých právních úkonů je potřeba doložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Rozlišuje se úplný výpis z obchodního rejstříku (včetně historie) a výpis platný k určitému datu.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Výmaz

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku se podává při ukončení podnikatelské činnosti. Výmazem zaniká subjekt zapsaný v obchodním rejstříku. O změnách, které proběhnou, musí podnikatel informovat bez zbytečného odkladu. Pro provedení změny v obchodním rejstříku je nezbytné dodat potřebnou dokumentaci a složit správní poplatek.

Rejstřík firem

Najdete zde přehled podnikatelských subjektů v České republice z obchodního rejstříku. V databázi je přibližně 860 tisíc firem.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

ARES

Účelem webové aplikace ARES Ministerstva financí ČR je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do webových aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již existují, tudíž výpis z živnostenského rejstříku.

Všechny údaje, které ARES zpřístupňuje, mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. Jejich výpis (prostřednictvím ARES) proto nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání.

Vzhledem k charakteru aplikace ARES nenese Ministerstvo financí odpovědnost za aktuálnost a úplnost údajů z databáze ARES ani za nepřetržitý provoz webových aplikací pro zpřístupnění údajů z informačních systémů zdrojových registrů ani za korektnost a aktuálnost jimi zpřístupňovaných informací. Ministerstvo financí neodpovídá za případné škody způsobené použitím údajů získaných prostřednictvím aplikace ARES.

Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k aplikaci ARES omezen. S ohledem na charakter provozu ARES a jeho zabezpečení si Ministerstvo financí vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k webové aplikaci ARES uživatelům, kteří:

 • odešlou k vyřízení více než 10 000 dotazů v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin;
 • odešlou k vyřízení více než 50 000 dotazů v době od 18:00 hodin do 8:00 hodin rána následujícího dne;
 • se snaží o porušení bezpečnostní ochrany www serveru Ministerstva financí;
 • opakovaně posílají nesprávně vyplněné dotazy;
 • opakovaně posílají stejné dotazy;
 • mají větší počet současně zadaných dotazů (pro automatizované XML dotazy);
 • obcházejí povolené limity využíváním dotazování z většího množství IP adres;
 • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

Zejména u automatizovaného dotazování přes XML služby doporučujeme dbát na správné vyplňování parametrů platnými a smysluplnými hodnotami. V opačném případě může dojít k zamezení přístupu do IS ARES.

Obnovení přístupu k údajům aplikace ARES po jeho případném zákazu bude řešeno zásadně na základě dostatečných písemných záruk, které uživatel dohodne s Ministerstvem financí.

Obchodní rejstřík podle osob

O výpis z obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Identifikační číslo podnikatele (zkráceně IČ) je jediným identifikátorem, který formulář o výpis z obchodního rejstříku vyžaduje.

IČ slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele a má pouze evidenční význam. Způsob jeho tvorby stanoví Český statistický úřad. Jde o číslo, které slouží potřebám statistickým a které je povinně uváděno v souvislosti s prokázáním oprávnění k podnikání.

Každému ekonomickému subjektu se přiděluje pouze jedno IČ. Každý, komu bylo v souvislosti s jeho podnikatelskou činností IČ již přiděleno a kdo hodlá provozovat další podnikatelskou činnost, je povinen uvádět přidělené IČ v každém úředním styku s orgánem, který je oprávněn vydat doklad o oprávnění k provozování této další činnosti. V praxi to znamená, že pokud již bylo někomu přiděleno IČ například pro činnost zemědělského podnikatele a hodlá ohlásit živnost, je povinen již přidělené IČ uvést v ohlášení živnosti. Stejně platí tato povinnost i tehdy, pokud již je nebo byl živnostníkem, a ohlašuje-li další živnost, nebo pokud je živnostníkem a podává žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a podobně. IČ identifikuje podnikatele jako subjekt, bez ohledu na to, kolik živnostenských listů dotyčný má, a proto každý podnikatel může mít pouze jedno IČ.

Podnikatelům – fyzickým osobám přiděluje IČ příslušný živnostenský úřad při prvním ohlášení živnosti (nebo podání žádosti o koncesi). Přidělené IČ je podnikatel povinen hlásit při každém styku s úřadem, u nějž vyřizuje další živnostenské oprávnění nebo oprávnění k jiné podnikatelské činnosti.

Někdy se stane, že žadatel o výpis z obchodního rejstříku zná jméno firmy, ale nikoli jeho IČ. Pracovník obsluhující terminál Czech POINT mu v takovém případě může nabídnout pomoc tím, že nahlédne na stránky informačního serveru českého soudnictví www.justice.cz. Zde je možné vyhledávat firmy také podle názvu a následně tak zjistit jejich IČ.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Výpis z obchodního rejstříku online

Formulář žádosti o výpis z obchodního rejstříku se otevírá ze stránky Informačního systému veřejné správy s nabídkou formulářů, která se zobrazí po přihlášení. Poklepe se na ikonu Stáhnout a následně se akce potvrdí poklepáním na Otevřít.

Vyplnění formuláře

Do příslušného řádku se zadá IČ. Pokud IČ neznáte, může vám pracovník pomoci informaci získat na již zmíněné adrese www.justice.cz. V souladu s přáním žadatele se zvolí takzvaný výpis platných záznamů nebo úplný výpis a zažádá se o ověřený výpis.

Výpis platných záznamů a úplný výpis

Označení, zda jde o výpis částečný, je primárně věcí správce Informačního systému veřejné správy (ISVS), nikoli ověřujícího subjektu. Z principu věci jsou oba typy výpisu z obchodního rejstříku svého druhu úplnými výpisy ve smyslu zákona o ISVS:

 • První z nich, nadepsaný pouze Výpis, obsahuje výpis všech údajů platných právě k okamžiku platnosti údajů, tedy k datu a času, ke kterému správce (Ministerstvo spravedlnosti) odpovídá za soulad výstupu se stavem zápisu v ISVS.
 • Druhý výpis, označený i nadepsaný jako Úplný výpis, je výpisem všech údajů platných kdykoliv až do okamžiku platnosti údajů, tedy s uvedením historie údajů a jejich změn včetně data provedení změny.

Není tedy třeba žádný z obou výpisů označovat jako částečný, oba jsou chápány jako úplné.

Terminologický problém vzniklý použitím stejného výrazu pro různé významy byl konzultován s pracovníky Ministerstva spravedlnosti (správce IS obchodního rejstříku), kteří se tuto jazykovou nesrovnalost budou snažit odstranit například použitím jiného názvu pro výpis obsahující historii údajů.

Tisk výpisu

Po odeslání žádosti se opět objeví formulář s odkazem na PDF soubor, po poklepání na tlačítko Otevřít PDF se otevře aplikace s výpisem ve formátu PDF. Předtím než se výpis vytiskne, je třeba ukázat ho žadateli (například k němu natočit monitor), aby měl žadatel i daný úředník vyhotovující výpis jistotu, že jde o požadovaný dokument. Současně je nutné žadatele informovat o počtu stránek a výši poplatku. Poklepáním na ikonu tiskárny v levém horním rohu výpisu lze výpis vytisknout.

Pokud je do systému implementována elektronická spisová služba, je nutno klepnout na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Spisová služba je automaticky vygeneruje. Pokud elektronická spisová služba instalována není, je nutné číslo formuláře dopsat ručně. Do posledního pole se pak vepíše, kde byla ověřovací doložka vyhotovena. Místo je třeba uvádět ve tvaru 6. pádu. Místo se pak ve správném tvaru zobrazí také na doložce.

Nakonec se klepne na tlačítko Uložit formulář na lokální disk. Pokud bylo vše zadáno správně, aplikace to potvrdí dialogovým oknem: Ve formuláři nebyly nalezeny žádné logické chyby. Poté se jen klepne na tlačítko OK. Otevře se standardní okno uložení s nabídkou úložiště. Při prvním uložení formuláře se musí úložiště zvolit či vytvořit, při dalších uloženích už se formuláře ukládají na toto zvolené místo.

Tisk doložky

Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku pokračuje tiskem ověřovací doložky, bez níž je jakýkoli výstup z terminálu Czech POINT neplatný. Ta se vytiskne z téhož formuláře, z něhož se otevíral PDF dokument.

Neoddělitelně se pak musí připojit ke všem listům ověřeného výstupu, opatřit kulatým razítkem a podpisem úředníka, který za správní poplatek vydá výpis žadateli.

Výše poplatku

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč. Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

Archivace

Formulář se musí evidovat po dobu 15 let.

Výpis z obchodního rejstříku anglicky

Anglický překlad termínu „výpis z obchodního rejstříku“ zní „Certificate of Incorporation“.

Obchodní rejstřík Praha

Obchodní společnosti, které mají sídlo firmy v kraji Hlavní město Praha a Středočeský kraj, jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Městským soudem v Praze. Patří sem například společnosti založené ve městech: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník.

Městský soud v Praze

Telefon ústředna: 224 172 111

Telefon informace rejstřík: 224 172 223–6

Fax: 222 512 441

E-mail: slezska@msoud.pha.justice.cz

Datová schránka: snkabbm

Adresa: Slezská 9, 120 00 Praha 2

Úřední hodiny

 • den podatelna
 • pondělí 7.30–16.30
 • úterý 7.30–16.00
 • středa 7.30–17.00
 • čtvrtek 7.30–16.00
 • pátek 7.30–14.30

Obchodní rejstřík Brno

Obchodní společnosti se sídlem firmy v Jihomoravském kraji jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně. Patří sem například společnosti založené ve městech: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo.

Krajský soud v Brně

Telefon ústředna: 546 511 111

Fax: 546 529 368

E-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz

Datová schránka: 5wwaa9j

Adresa: Husova 15, 601 95 Brno

Úřední hodiny

 • den podatelna
 • pondělí 7.30–16.00
 • úterý 7.30–16.00
 • středa 7.30–17.00
 • čtvrtek 7.30–16.00
 • pátek 7.30–15.00

Obchodní rejstřík Ostrava

Obchodní společnosti se sídlem firmy v Moravskoslezském kraji jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Krajským soudem v Ostravě. Patří sem například společnosti založené ve městech: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město.

Krajský soud v Ostravě

Telefon ústředna: 596 153 222

Fax: 596 120 981, 596 118 292

E-mail: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Datová schránka: jhyaeqv

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava

Úřední hodiny

 • den podatelna
 • pondělí 7.00–15.30
 • úterý 7.00–15.30
 • středa 7.00–15.30
 • čtvrtek 7.00–15.30
 • pátek 7.00–15.30

Obchodní rejstřík Hradec Králové

Obchodní společnosti se sídlem firmy v Královéhradeckém kraji jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Patří sem například společnosti založené ve městech: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov.

Krajský soud v Hradci Králové

Telefon ústředna: 498 016 111

Fax: 495 514 021

E-mail: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Datová schránka: ep7abae

Adresa: Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové

Úřední hodiny

 • den podatelna
 • pondělí 7.00–15.30
 • úterý 7.00–15.30
 • středa 7.00–16.00
 • čtvrtek 7.00–15.30
 • pátek 7.00–15.00

Obchodní rejstřík Ústí nad Labem

Obchodní společnosti se sídlem firmy v Ústeckém kraji jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Patří sem například společnosti založené ve městech: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem.

Krajský soud v Ústí nad Labem

Telefon ústředna: 477 047 111

Fax: 477 047 118

E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz

Datová schránka: phgaba8

Adresa: Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem

Úřední hodiny

 • den podatelna
 • pondělí 7.30–17.00
 • úterý 7.30–15.30
 • středa 7.30–15.30
 • čtvrtek 7.30–15.30
 • pátek 7.30–14.00

Autor: © Mgr. Světluše Vinšovápřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

PravopisČeský

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS